Ως συνεδριακός τουρισμός ορίζεται ο τουρισμός ο οποίος συνδέεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Ο συνεδριακός τουρισμός αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικό ρόλο για εμάς έχει το sergiani travel  που υδρεύει στο Νομό Αττικής  για την ανάπτυξη του  τουρισμού στην Ελλάδα και σε έ έναν τόπο, διαδραματίζει τις εκδρομές μας σε μονοήμερες και πολυήμερες.