Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα που αφορούν στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων Δ.Χ.:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 393/76 για κάθε διοργανωμένη εκδρομή πρέπει να καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς μεταξύ των άλλων και τα διανυόμενα κάθε ημέρα χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την υπ` αριθ. 515489/76 κοινή απόφαση τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβατών, τόσο κατά την αναχώρηση στο εξωτερικό όσο και κατά την άφιξή τους στη χώρα μας.

Για τις εκδρομές εξωτερικού το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα από τους διεθνείς κανονισμούς και τα προεδρικά διατάγματα 59/56 και 83/86 έντυπα (βιβλίο ΕΟΚ ή βιβλίο ASOR), τα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και θεωρημένα.

Τα λεωφορεία που πραγματοποιούν τις εκδρομές πρέπει να φέρουν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και να δίδεται μεγάλη προσοχή στην καθαριότητα και εμφάνισή τους, να υπάρχουν δε απαραίτητα σε κάθε λεωφορείο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 Ν. 711/77 δελτίο απογραφής και δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ (άρθρο 86 Κ.Ο.Κ., Π.Δ. 1387/81, Ν. 1350/83).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 711/77 και Π.Δ. 237/86 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, κάθε Δ.Χ. τουριστικό λεωφορείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο τόσο για το όχημα, όσο και για τους επιβάτες αυτού.

Για τη μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ.. Ευνόητο τυγχάνει ότι για τους παραβάτες οδηγούς και ιδιοκτήτες των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 5 του Ν. 711/77.

Σε κάθε λεωφορείο πρέπει να υπάρχουν, σύμφωνα με την υπ` αριθ. 51266/2955/75 Απόφαση Υπουργού Απασχολήσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, τα βιβλία δρομολογίων και εργασίας.

Τα λεωφορεία πρέπει να είναι  εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 88 του Κ.Ο.Κ. άδεια κυκλοφορίας και για την οδήγησή τους απαιτείται άδεια ικανότητας οδηγού Δ΄ κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ..

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2466/96 τα τουριστικά λεωφορεία Δημ. Χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας  μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί κυκλοφορία λεωφορείου μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας (ημέρα-μήνας-έτος), τότε εκτός από την καταμήνυση του υπαιτίου για παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 711/77 (προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1437/84), θα ενημερώνεται και ο Ε.Ο.Τ., αφενός μεν για την επιβολή των προβλεπόμενων από του άρθρου 13 του Ν. 2466/96 Διοικητικών Κυρώσεων και αφετέρου για την έκδοση υπό το Γενικού Γραμματέα του, απόφασης για την οριστική ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.

Εάν όμως, κατά τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του ΚΤΕΟ, τότε αυτό θα ακινητοποιείται σύμφωνα με την παραγ. ιδ΄ του άρθρου 1 της υπ` αριθ. 30870/83 κοινής απόφασης των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και θα διατάσσεται παράλληλα και έκτακτος τεχνικός έλεγχος τούτου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]